662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/662

(Kanun Hükmünde Kararname'nin Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili kısmı alınmıştır)

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 49- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve  Vazifeleri Hakkında Kanunun adı "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" şeklinde, 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1-Bu Kanunun amacı; yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve/veya bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere; Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Genel Müdürlüğün kısa adı DSİ'dir."

MADDE 50- 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) fıkrasında yer alan "a, b, c" ibaresi "(a) ve (b)" şeklinde değiştirilmiş, (i) fıkrasında yer alan "(Bunlardan d fıkrasında yazılı işlerde Elektrik İşleri Etüd İdaresi ile işbirliği yapar)" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve anılan maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"c) Sulak alanları ıslah etmek, erozyon ve rüsubat kontrolü ile ilgili etüt ve planlama işlerini yapmak veya yaptırmak, kendi tesislerini korumaya yönelik erozyon kontrolü maksatlı ağaçlandırma çalışmaları yapmak," 

"p) Kullanılmış suları tekrar kazanmak maksadıyla gerekli tesisleri yapmak veya yaptırmak,

r) İşletmeye açılan hidroelektrik santrallerin su kullanım hakkı anlaşmalarına uygun olarak işletilip işletilmediğini kontrol etmek, bunlarla ilgili her türlü hesap ve tahsilât işlemlerini yapmak,

s) Sınıraşan ve sınır oluşturan sular konusunda görev alanı ile ilgili çalışmalar yapmak,

t) Yardım mahiyetindeki uluslararası su sondajı veya diğer faaliyetler ile sulama tesislerinin işletme ve bakım hizmetlerini devralan kuruluşlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt dışında ücreti karşılığında eğitim, etüt, planlama, proje hazırlama, müşavirlik, laboratuvar ve kontrollük hizmeti vermek,

u) Yerüstü ve yeraltı sularını kalite yönünden izlemek, atıksular sebebiyle yerüstü ve yeraltı sularının kirlenmesinin tespiti hâlinde durumu Orman ve Su İşleri Bakanlığına bildirmek,

v) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 51- 6200 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4- Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

a) Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı.

b) Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.

c) Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığı.

d) İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.

e) Atıksu Dairesi Başkanlığı.

f) Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı.

g) Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı.

h) Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı.

ı) Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı.

j) İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı.

k) Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı.

l) Teftiş Kurulu Başkanlığı.

m) Hukuk Müşavirliği.

n) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

o) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.

p) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

r) Teknoloji Dairesi Başkanlığı."

MADDE 52- 6200sayılı Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Genel Müdüre yardımcı olmak üzere dört Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir."

MADDE 53- 6200sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"DSİ'de istihdam edilecek Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usûl ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usûl ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 54- 6200 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Maliye Hazinesi" ibaresi, "DSİ" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 55- 6200sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38-DSİ'nin gelirleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen hizmet talepleri çerçevesinde elde edilen gelirler.

b) Görev alanına giren konularda verilen her türlü belge, veri, rapor, ihale şartnamesi ve dokümanın satışları ile analiz, denetim, danışmanlık, etüt, deney ve benzeri hizmetler karşılığı alınan gelirler.

c) Yatırım, iyileştirme ve yenileme ile işletme bakım-onarım masraflarının geri ödemesinden elde edilen gelirler.

d) Taşınır mallar ve taşınmazların satışından veya kiraya verilmesinden veya irtifak hakkı kurulmasından veya devrinden ve işletilmelerinden elde edilen gelirler.

e) Taahhütlerini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen yüklenicilerden alınan tazminatlar ile gelir kaydedilen teminatlar.

f) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek enerji projelerinden sağlanan; fizibilite raporu kontrol ücreti, hidroelektrik kaynak katkı payı, havza hidrolojik gözlem, değerlendirme ve kontrol bedeli, hidrolojik veri, rapor inceleme, DSİ tarafından hazırlanan projeler için alınan hizmet bedeli karşılığı gelirler.

g) Su tüketimi olmayan tahsisler hariç olmak üzere, tahsis edilen sulardan alınacak bedeller ile balıkçılık üretimine yapılan su tahsislerinden elde edilen gelirler.

h) Talep üzerine yeraltı ve yerüstü sularıyla ilgili yapılan münferit işler karşılığı gelirler.

ı) DSİ üretim tesislerinde üretilen su ürünleri satışından elde edilen gelirler.

j) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

k) Ortaklıklardan ve tesislerin işletmelerinin devredildiği mahallî idareler ve teşekküller ile şirketlerden alınacak bedeller ve paylar.

l) Her türlü bağış, yardım ve vasiyetler.

m) Genel Müdürlüğün gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

n) Diğer gelirler."

MADDE 56- 6200 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan "bir nizamname ile" ibaresi "yönetmelikle" şeklinde değiştirilmiş, anılan Kanuna aşağıdaki ek ve geçici maddeler ile (I) sayılı cetvel eklenmiştir.

"Ek Madde 4- DSİ'nin görev ve faaliyetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, talebi üzerine Maliye Bakanlığınca bedelsiz olarak DSİ'ye tahsis edilir.

Ek Madde 5- DSİ; deprem, sel, çığ, su baskını ve benzeri tabii afetler sebebiyle hasar gören su yapıları ile ilgili tesislerin gecikmeksizin onarılmasının zorunlu olduğu durumlarda olayın vuku bulduğu mahalde veya yakınındaki kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan taş, kum ve ariyet ocağı gibi malzeme ocaklarından, izin almaksızın ve bedelsiz olarak malzeme kullanmaya yetkilidir.

DSİ'nin projeleri gereğince, Devlet ormanları ile millî parklar kapsamındaki alanlarda, durumu ve sınıfına bakılmaksızın 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki alanlarda, Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki yapı ve inşaat ham maddelerinin üretimine yönelik olarak gerekli olan sahalarda, DSİ tesislerinin yapım, bakım ve onarım işlemleri için gerekli olan alanlar ile ham madde üretim izin alanları ve tesis alanları için ilgili mevzuatına göre alınması gereken izin ve işlemler Genel Müdürlüğün müracaatından itibaren, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından altmış gün içinde sonuçlandırılır. Bu izin ve işlemler için 4342 sayılı Kanundan kaynaklanan ot bedeli hariç herhangi bir bedel ve teminat talep edilemez.

Geçici Madde 9- Bu maddenin yayımı tarihinde kadroları iptal edilenlerin görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinde sona erer ve bunlar (I) sayılı cetvel ile ihdas edilen Müşavir kadrolarına atanmış sayılır. Bu kadrolar, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde uyarınca Müşavir kadrolarına atanmış sayılan personele yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

DSİ'nin mülkiyetinde iken 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince Hazineye devredilen ve DSİ faaliyetleri için Hazine adına kamulaştırılan taşınmazlardan bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların mülkiyeti, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde DSİ adına re'sen tescil edilir. Tescil işlemi nedeniyle hiçbir bedel ve harç alınmaz.

Bu maddenin yayımı tarihinde DSİ'nin muhasebe hizmetlerini yürüten ve Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan personel, DSİ'nin talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bu maddenin yayımı tarihinden itibaren beş yılı geçmemek üzere muhasebe hizmetlerini yürütmeye devam eder.

DSİ'nin 2011 malî yılı harcamaları, 26/12/2010 tarihli ve 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda yer alan DSİ bütçesindeki ödeneklerden yapılır ve DSİ'nin tahsil edilen gelirleri de genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. DSİ'nin 2011 malî yılı bütçe uygulamaları, genel bütçeli idareler için uygulanan usûl ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut düzenleyici işlemlerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 10- Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün hidrometrik araştırma ve etüt çalışmalarını, jeoloji ve sondaj çalışmalarını, baraj ve nehir tipi hidroelektrik santral ile pompaj depolamalı hidroelektrik santral çalışmalarını, bunlara ilişkin harita çalışmalarını ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılan makina ve teçhizatın bakım, onarım ve idamesinde destek hizmeti çalışmalarını yürütmekte olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi memurlar ile sözleşmeli personel ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tâbi personel, bu maddenin yayımını takip eden altıncı ayın sonunda DSİ'ye devredilmiş sayılır. Bunlarla ilgili taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, mevcut sözleşmeler, protokoller, sözleşme ve protokollerle ilgili dava ve icra takipleri, yukarıda sayılan görevlerin yürütülmesinde destek hizmeti sağlayan imalat ve motor atölyelerindeki makina ve teçhizat DSİ'ye devredilir. Devir işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır. DSİ yukarıda belirtilen mevcut sözleşme ve protokollerle ilgili dava ve icra takiplerine devir tarihini müteakiben halef olur.

Birinci fıkraya göre devredilmiş sayılan personelden;

a) Memurlar, DSİ adına ihdas edilmiş sayılan aynı unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış, anılan kadrolar bu maddenin yayımını takip eden altıncı ayın sonunda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerinde yer alan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüne ait bölümlerden çıkarılmış ve DSİ'ye ait bölümlere eklenmiş sayılır,

b) Sürekli işçiler kadrolarıyla birlikte devredilmiş sayılır,

c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte devredilmiş sayılır,

d) Sürekli işçi kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünden iptal edilerek başka bir işleme gerek kalmaksızın DSİ adına vize edilmiş sayılır.

Bu maddeye göre devredilen personelden Şube Müdürlerinin görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Şube Müdürleri (I) sayılı cetvel ile DSİ adına ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılır. Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlar Genel Müdür tarafından belirlenen birim ve görevlerde çalıştırılır.

Devredilen personelden atandıkları veya atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün devredilen personeli ile ilgili ödenekler DSİ'ye devredilir. Bu devir ile bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bütçe ve muhasebe işlemlerine ilişkin diğer kanunlardaki aktarma yasakları uygulanmaz."

MADDE 57- 6200sayılı Kanunun8 inci ila 13 üncü, 15 inci ila 17 nci ve 40 ıncı ila 47 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 58- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I) sayılı cetvelin 48 inci ve 51 inci sıraları ile anılan Kanunun eki (II) sayılı cetvelin "B) Özel Bütçeli Diğer İdareler" bölümünün 19 uncu sırası yürürlükten kaldırılmış, anılan Kanunun eki (II) sayılı cetvelin "B) Özel Bütçeli Diğer İdareler" bölümüne "42) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü" sırası eklenmiştir.

MADDE 59- 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinde yer alan "genel bütçeye" ibaresi "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 60- 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) Telif Hakları Genel Müdürlüğü,

e) Sinema Genel Müdürlüğü,"

MADDE 61- 4848 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan Kanuna 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Telif Hakları Genel Müdürlüğü

MADDE 11- Telif Hakları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

b) Telif hakları alanının kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ile fikir ve sanat eserlerinin desteklenmesi amacıyla stratejileri belirlemek, uygulamak ve takip etmek,

c) Bakanlığın, telif haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik uluslararası kuruluşlarla işbirliği kapsamındaki faaliyetlerini yürütmek,

d) Telif hakları ihlâllerinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak, bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmaları ilgili taraflarla birlikte yürütmek,          e) Telif hakları alanında mevzuat hazırlık çalışmalarını yürütmek; uygulanacak idarî ve hukukî tedbirlere ilişkin esasları belirlemek,

f) Telif haklarının korunmasına ilişkin çalışmalar kapsamında teknolojik gelişmelere uygun alt yapıyı ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak ve işletilmesini sağlamak,

g) Kamu kurum ve kuruluşları, mahallî idareler, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

h) İhtiyaç halinde, hizmet alımı yoluyla fikir ve sanat eserlerine ilişkin projeler ve işler yaptırmak,

ı) Telif hakları alanında ulusal veya uluslararası, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı etkinlikleri düzenlemek veya desteklemek,

j) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sinema Genel Müdürlüğü

MADDE 11/A- Sinema Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

b) Sinema sektörüne ilişkin yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve bu alandaki kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

c) Bakanlığın ulusal sinema sektörünün korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik uluslararası kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerini yürütmek,

d) Ulusal sinema eserlerinin yaygın olarak izleyiciye ulaştırılmasını sağlama ve sanat bilincini yükseltme yönünde politikalar üretmek, bu amaca hizmet eden projeleri desteklemek, nitelikli eser üretimini teşvik etmek,

e) Ülke tanıtımına katkı sağlayacak yabancı film projelerini desteklemek,

f) Bakanlık adına ulusal ve uluslararası festivaller, film haftaları, yarışmalar, gösterimler, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ya da düzenlenmesini sağlamak, maddî katkıda bulunmak ve bu etkinliklere ilişkin ödüller vermek,

g) Müze, arşiv, kütüphane ve gözlemevi gibi birimler aracılığıyla sinematografik eserlerin paylaşılmasını ve korunmasını sağlamak ve bunları kamunun istifadesine sunmak,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel medya kuruluşları ile sektörel ilişkileri geliştirecek faaliyetleri yürütmek; görev alanında bankalar, finans kuruluşları, meslek birlikleri, birlikler, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

ı) Sinema sektöründe meslekî standartlar ile çalışma koşullarını belirlemek ve bu esaslar doğrultusunda belgelendirme ve denetim faaliyetlerini yürütmek,

j) Sinema sektöründe yapım, dağıtım ve gösterime ilişkin eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; sinema filmleri ile görsel-işitsel yapımları üretenler ve dağıtanlar ile gösterimin yapıldığı alan ve mekânlara izin belgeleri vermek ve bu mekânları denetlemek,

k) Görev alanına giren konularda her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak, basılı veya elektronik yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek,

l) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak."

MADDE 62- 4848 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" başlıklı sütununun 4 üncü sırası "4) Telif Hakları Genel Müdürlüğü," şeklinde değiştirilmiş, aynı sütuna "5) Sinema Genel Müdürlüğü," sırası eklenmiş ve sonraki sıralar buna göre teselsül ettirilmiş, anılan Kanuna aşağıdaki geçici madde ile (II) sayılı cetvel eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yayımı tarihinde Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevi, bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Bunlar, bu Kanuna eklenen (II) sayılı cetvel ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

Bu madde uyarınca Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılanların, yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar) ile diğer her türlü malî hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplamının net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları yeni kadroları için öngörülen aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar) ile diğer her türlü malî hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplamının net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar atanmış sayıldıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Bu madde uyarınca ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. "

MADDE 63- 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "(% 50'den az olması halinde ortaklık hakları yönüyle)" ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "(kamu payının yarıdan az olması halinde ortaklık hakları yönüyle)" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendinin başına "Kamu payı % 50'den az olmamak kaydıyla" ibaresi eklenmiştir.

b) 20 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Bir Başkan ve yeterli sayıda meslek mensubundan oluşan Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi doğrudan Başkanlığa bağlı olarak görev yapar."

c) 75 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi, birinci fıkra kapsamında aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Meslekî gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sayıştay mensuplarına eğitim vermek, eğitim sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek; Sayıştay denetçi yardımcıları için gerekli mesleki eğitimleri yürütmek.

b) Sayıştayın görev alanına giren konularda kamu idarelerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kurs, seminer, konferans ve eğitim programları düzenlemek, kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin hazırlanmasına ve yürütülmesine katkı sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası denetim standartlarının kamu idarelerinde uygulanmasını sağlamak amacıyla denetim metotları ve araçları üzerinde araştırma, inceleme, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Uluslararası alanda denetime ilişkin konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, seminer ve konferanslar düzenlemek, yabancı ülkelerin yüksek denetim kurumları ve uluslararası kuruluşlarla kapasite geliştirme ve teknik yardım programları, proje ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

d) Çalışma alanı ile ilgili olarak üniversitelerle işbirliği yapmak ve denetimle ilgili alanlarda yürütülen lisansüstü çalışmalara ve araştırmalara destek sağlamak.

e) Sayıştay Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(3) Sayıştay Başkanı, Sayıştay meslek mensupları arasından birini Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi başkanlığını yürütmek üzere görevlendirir. Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezinde görevlendirilen başkan ve meslek mensuplarının sicil ve diğer işlemleri hakkında grup başkanlığında görevli meslek mensuplarına ilişkin hükümler uygulanır.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile üniversite öğretim üyeleri, kurumlarının muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla bu maddede sayılan görevlerin yapılmasına katkı sağlamak amacıyla geçici olarak Sayıştayda görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ve görevleriyle ilgili özlük hakları devam eder, bu süreler; terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve makam, temsil, görev veya yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. Akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Hâkim ve savcıların bu fıkra uyarınca görevlendirilmeleri, muvafakatleri alınmak kaydıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılır."

MADDE 64- 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bankacılık ve sermaye piyasası, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri," ibaresi yürürlükten kaldırılmış, "Kamu İktisadi Teşebbüsleri" ibaresi "Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler" şeklinde, "Banka ve Kambiyo" ibaresi "Malî Sektörle İlişkiler ve Kambiyo" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65- 4059 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının;

a) (b) bendinde yer alan "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünün görevleri;" ibaresi, "Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görevleri; kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili olarak" şeklinde, "kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerini" ibaresi "kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerinin" şeklinde, "sürekli" ibaresi "süreli" şeklinde, "tarımsal destekleme politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, Petrol Kanunu ile ilgili olarak vergi hükümleri dışındaki mali hükümlerin uygulanmasını sağlamak, sosyal güvenlik sisteminin finansmanına ilişkin olarak Müsteşarlık faaliyet alanına giren konularda çalışmalar ve uygulamalar yapmak" ibaresi "Hazinenin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu kamu kuruluş ve işletmelerinin faaliyet gösterdikleri sektörlere ilişkin politika geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak, sermayesinin yarısından fazlası, mahallî idareler dâhil kamuya ait olan veya faaliyet alanı itibarıyla ticarî nitelik taşıyıp Sayıştay Başkanlığınca denetlenen ve kapsamı Müsteşarlıkça belirlenecek olan kamu kuruluş ve işletmelerinin malî ve malî olmayan verilerini toplamak, izlemek ve değerlendirmek, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve hizmetler, sağlık ve istihdam politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak" şeklinde değiştirilmiştir.

b) (d) bendinde yer alan "Banka" ibaresi "Malî Sektörle İlişkiler" şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan "bankacılık, sermaye piyasası, menkul kıymetler borsaları," ibaresi, ", finansal kiralama ve mali sektör" ibaresi ve ", yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev alanına giren uygulamaları yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.         

MADDE 66- 4059 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendine birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve mülga (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Hazine Kontrolörleri Kurulu, Avrupa Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyetine malî işbirliği çerçevesinde sağlanan fonların kullanımı amacı ile oluşturulan tüm yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğinin denetimi ile bu kapsamdaki her türlü harcama, gelir, malî yükümlülük, muafiyet ve malî tabloların denetimini, Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalara, uluslararası denetim standartlarına ve Kurul Başkanlığınca hazırlanan denetim rehberlerine uygun olarak Denetim Otoritesi sıfatıyla yerine getirmekle görevlidir."

"d) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevler ile Müsteşar tarafından verilen benzeri görevleri ifa eder."

MADDE 67- 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine "1.Hukuk Müşaviri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı," ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan "uygun görüşü üzerine Başbakan" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 68- 4059 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler ile (I) sayılı liste eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 13- Müsteşarlığın taşra teşkilatında yer alan kambiyo müdürlükleri bu maddenin yayımı tarihinde kapatılmıştır. Bu müdürlüklerde çalışan personel, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümleri çerçevesinde diğer kurum ve kuruluşlara nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu madde çerçevesinde diğer kurumlara nakledilen personele ait kadrolar, atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Müsteşarlığa ait bölümlerinden çıkarılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 14- Bu maddenin yayımı tarihinde Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü ile Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlar ekli (I) sayılı liste ile ihdas edilen Müsteşarlık Müşavirliği kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılırlar. Bu madde uyarınca ihdas edilen Müsteşarlık Müşavirliği kadroları, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Birinci fıkra uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolara atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteklerine bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara tazminat ödenmesine son verilir.

GEÇİCİ MADDE 15- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Hazine Müsteşarlığına ait bölümünde yer alan "Aktüer" ve "Aktüer Yardımcısı" kadro unvanları sırasıyla "Sigorta Denetleme Aktüeri" ve "Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir. Bu maddenin yayımı tarihinde Hazine Müsteşarlığında "Aktüer" ve "Aktüer Yardımcısı" kadrosunda bulunanlar sırasıyla "Sigorta Denetleme Aktüeri" ve "Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı" kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bunların Aktüer ve Aktüer Yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler Sigorta Denetleme Aktüeri ve Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı kadrolarında geçirilmiş sayılır."

MADDE 69- 4059 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" başlıklı sütununun 2 nci sırası "2. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü" şeklinde, aynı sütunun 4 üncü sırası "4. Malî Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü" şeklinde, "Danışma Denetim Birimleri" başlıklı sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Danışma Denetim Birimleri

1. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı

2. Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı

3. Hukuk Müşavirliği

4. Müsteşarlık Müşavirleri

5. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı"

MADDE 70- 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine "Hazine Kontrolörleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerleri," ve aynı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına "Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı," ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "Banka ve Kambiyo" ibaresi "Malî Sektörle İlişkiler ve Kambiyo" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 71- 19/10/2005 tarihli ve5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bentlerinde yer alan nitelikleri" ibaresi "(a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan niteliklerin yanı sıra yönetmelikle belirlenen diğer şartları" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurumda bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılıkları ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atanacakların, üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmaları, yapılacak giriş sınavında başarılı olmaları ve yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımaları gereklidir. Söz konusu fakülte ve bölümleri, kadro unvanları ve/veya uzmanlık alanları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye Kurul yetkilidir."

"Bu Kanunun ekinde yer alan (I) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek ve mevcut kadro unvanları veya 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, kadro, sınıf, unvan ve derece değişikliklerine ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir."

"Kurum personeli, Kurul kararı ve ilgilinin muvafakati ile geçici olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir."

MADDE 72- 5411 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Bu Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek ve mevcut kadro unvanları veya 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, kadro, sınıf, unvan ve derece değişikliklerine ilişkin usûl ve esaslar Fon Kurulunca belirlenir."

MADDE 73- 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3- (1) Hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere, 5 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Bankaya ve 31/3/2011 tarihinden sonra Banka tarafından ilan edilmek üzere EGYO'ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, ayrı listeler hâlinde EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca ilan edilen listelerdeki veya 31/3/2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılan başvurular üzerine veya resen ilgili kurum ve kuruluşlarca düzeltilen ve tamamlanan bilgiler, en son 31/12/2013 tarihine kadar olmak üzere üçer aylık dönemler itibarıyla Bankaya gönderilir. Düzeltilen ve tamamlanan bilgiler dışında yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka tarafından, söz konusu bildirimlerden hatasız ve eksiksiz olanlara göre hazırlanan listeler, üçer aylık dönemler itibarıyla 30/6/2014 tarihine kadar EGYO'ya gönderilir. Söz konusu listeler, hak sahipliğinin tespitinde ve ödemede esas alınmak üzere, iptal ve düzeltme listeleri olarak 30/9/2014 tarihine kadar EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca ilan edilecek hatasız ve eksiksiz listeler kapsamındaki hak sahiplerinin alacakları 5 inci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde üçer aylık dönemler baz alınarak nemalandırılır.

(5) Bu maddede belirtilen usûl ve esaslar uyarınca hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen listelerin ilan tarihlerinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir."

MADDE 74- 3/10/1983 tarihli ve 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Borsa Başkanı ve Yönetim Kurulu:

Madde 6- Menkul kıymetler borsalarında bir başkan ve altı üyeden oluşan yedi kişilik bir yönetim kurulu bulunur. Borsa Başkanı, yönetim kurulunun da başkanıdır. 

Borsa Başkanı ve yönetim kurulunun üç üyesi, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanır. Yönetim kurulunun diğer üç üyesi, menkul kıymetler borsalarının genel kurullarınca üyeleri arasından grup ayrımı yapılmaksızın seçilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan Vekili seçer.

Borsa yönetim kurulu, Borsa Başkanı dâhil en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz; oyların eşitliği hâlinde Borsa Başkanının oyu doğrultusunda karar alınır.

Borsa Başkanının görev süresi dört yıl, yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Borsa genel kurullarınca seçilen yönetim kurulu üyeliklerinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, borsa genel kurullarınca boşalma tarihinden itibaren otuz gün içinde boş üyelik için seçim yapılır; bu süre zarfında görev yapmak üzere, yönetim kurulunca yeni üye seçilir. Borsa Başkanlığı ve müşterek kararname ile atanan yönetim kurulu üyeliklerinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, boşalma tarihinden itibaren iki ay içinde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atama yapılır.

Borsa genel kurulunun süresi içinde toplanamaması veya genel kurullarca süresi içinde herhangi bir sebeple uygun nitelikte ve yeterli sayıda üye seçimi yapılmaması durumunda Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan, söz konusu her bir boş üyelik için öngörülen nitelikleri taşıyan kişileri, genel kurullarca seçim yapılıncaya kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak re'sen atar.

Borsa Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, sermaye piyasaları, bankacılık, ekonomi, maliye veya işletme alanında veya bu alanlarla ilgili hukuk veya mühendislik dallarında en az on yıllık deneyim sahibi olması şarttır.

Borsa Başkanının herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı hâllerde bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatla Borsa Başkanına verilmiş olan görev ve yetkiler Borsa Başkan Vekili tarafından yerine getirilir.

Borsa Başkanı, müşterek kararname ile atanan yönetim kurulu üyeleri ile bunların ikinci derece dâhil ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları; borsanın görev ve yetki alanına giren konularda herhangi bir taahhüt işine giremez, ticaretle uğraşamaz, payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahibi olamaz, borsada menkul kıymet alım-satım amacı ile dolaylı da olsa emir veremez. Borsa Başkanı ve müşterek kararname ile atanan yönetim kurulu üyeleri; göreve başlamadan önce maliki oldukları, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, borsada işlem gören ortaklıklara veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasından itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen esaslara aykırı davranan Borsa Başkanı ve müşterek kararname ile atanan yönetim kurulu üyeleri görevlerinden çekilmiş sayılır."

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve yönetim kurulları ile başkan" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan "İlişkin hususlar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Borsa Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, görev, yetki ve sorumlulukları" ibaresi eklenmiştir.

c) 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1-Mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikliklere aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri 31/12/2011 tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından, 1/1/2012 tarihinde göreve başlamak üzere, Yönetim Kurulunun üç üyesini seçmek için olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Genel Kurulun anılan süre içinde toplanamaması veya Genel Kurulca anılan süre içinde herhangi bir sebeple uygun nitelikte ve yeterli sayıda yönetim kurulu üye seçimi yapılmaması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan tarafından, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Genel Kurulunca seçim yapılıncaya kadar görev yapmak üzere re'sen yönetim kurulu üyesi atanır.

Müşterek kararname ile atanacak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu üyeleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde atanır." 

MADDE 75- 26/5/2007 tarihli ve 5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "istatistik bölümlerinden" ibaresi "istatistik bölümleri, Birimin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenecek diğer fakülte ve bölümlerden" şeklinde, aynı bentte yer alan "yabancı" ibaresi "yurt içindeki veya yurt dışındaki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 76- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ve Daire Başkanları, Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı," ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı cetvelde yer alan "Strateji Geliştirme Başkanları," sırasından sonra gelmek üzere "Bakanlıkların Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri başkanları," sırası eklenmiştir.

MADDE 77-13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "bir defa" ibaresi "iki defa" şeklinde değiştirilmiştir.

"Herhangi bir yıla ilişkin serbest bırakma teklifleri, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Serbest bırakma işlemleri, ilgili malî yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere bir önceki malî yıl sonuna kadar sonuçlandırılır."

MADDE 78- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"b) Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek."

c) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine "Bakanlığa" ibaresinden önce gelmek üzere "Döner sermaye işletmesi kurmak ve" ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"f) Bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili işleri yürütmek."

ç) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Bakanlık taşınmaz ve demirbaşlarını sigortalatmak, kiraya vermek, işletmek," ibaresi ile aynı fıkranın (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

d) 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Din Öğretimi Genel Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresi eklenmiştir.

e) 37 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "İl millî eğitim müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "il eğitim denetmeni,", "ilçe milli eğitim müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü," ve "okul ve kurum müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 79- 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"h) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik politikaların ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,"

MADDE 80- 3154 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları

MADDE 6- Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir."

MADDE 81- 3154 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının anahizmet birimleri şunlardır:

a) Maden İşleri Genel Müdürlüğü,

b) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü,

c) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

d) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü,

e) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,

f) Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı,

g) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı,

h) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı."

MADDE 82- 3154 sayılı Kanuna 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

MADDE 10/A- Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Petrol faaliyetleri ile ilgili konularda ülke stratejisi ve politikalarını belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak,

b) Ülkemizin petrol kaynaklarının ortaya çıkarılarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak, petrol arama ve üretimi ile ilgili bilgileri toplamak, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak,

c) Yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek ortamı sağlamak,

d) Yerli ve yabancı yatırımcıların petrol arama ve üretim yatırımlarını, bir program dâhilinde rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ortam içerisinde yapmalarını temin etmek,

e) Petrol açısından potansiyel olarak tespit ettiği sahaları ilanla açık artırmaya çıkarıp arama ruhsatı vermek,

f) Ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlar ve taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelere ilişkin olarak faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri yürütmek,

g) Şirketlerin petrol hakkı sahibi olmak için yapmış oldukları başvuruları incelemek,

h) Araştırma izni, arama ve işletme ruhsatnamesi vermek ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak,

ı) Petrol hakları ile ilgili petrol sicil kayıtlarını tutmak,

j) Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin takip ve denetimini yapmak,

k) Petrol hakkı sahibi şirketlerin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve verileri arşivlemek ve gerektiğinde kullanıma açmak,

l) Devlet hakkı ve hissesi ile ilgili işlemleri yapmak,

m) Petrol hakkı sahibi şirketlerin petrol işlemlerinde kullandıkları malzeme ile ilgili ithalat, ihracat ve devir işlemlerini gerçekleştirmek,

n) Petrol hakkı sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

o) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

MADDE 10/B- Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek,

b) Sanayide ve binalarda enerjinin verimli kullanımı ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak ve bu amaçla çalışmalar yürütmek,

c) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek,

d) Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak,

e) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek.

f) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

MADDE 10/C-Dış İlişkiler ve Avrupa BirliğiGenel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak,

c) Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

d) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararası ilişkilerini düzenleyip yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

e) Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili kurumlarla işbirliği sağlamak,

f) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı

MADDE 10/D- Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Nükleer güç santralleri projelerinin gerçekleştirilmesi için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Nükleer güç santralleri projelerinin uygulanması ile ilgili olarak mevzuat, insan kaynakları, eğitim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda gerekli altyapının hazırlanması için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve bu alanlarda gerekli çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

c) Nükleer güç santrallerine ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

d) Nükleer güç santralleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara katılmak,

e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 83- 3154 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11- Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların Bakanlık politika esaslarına, program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Kamu İhale Kurulu kararlarıyla ilgili işlemlerin koordinasyonunu sağlamak, ihaleden yasaklama kararları ile ilgili olarak Bakanlık merkez teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 84- 3154 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mülga (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"a) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,

b) Strateji Geliştirme Başkanlığı,"

MADDE 85- 3154 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetim Hizmetleri Başkanlığı

MADDE 13-Denetim Hizmetleri Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

b) Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluş ile gerçek ve tüzel kişilerin  faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

c) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun faaliyet göstermesini sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve gerekli teklifleri hazırlamak,

d) Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkilerini kullanmak,

e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur."

MADDE 86- 3154 sayılı Kanunun mülga 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 14- Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 87- 3154 sayılı Kanuna 31 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Uzman ve Denetçi istihdamı

MADDE 31/A- Bakanlıkta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcısı istihdam edilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman ve denetçi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcıları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 88- 3154 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelin "Müsteşar Yrd." başlıklı sütununa aşağıdaki sıralar eklenmiş, "Ana Hizmet Birimleri" başlıklı sütunu aşağıdaki şekilde, "Danışma ve Denetim Birimleri" başlıklı sütununun 1 inci sırası "1. Denetim Hizmetleri Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı sütunun mülga 2 nci sırası "2. Strateji Geliştirme Başkanlığı" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

"Müsteşar Yrd.

Müsteşar Yrd."

"1. Maden İşleri Genel Müdürlüğü

2. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

3. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

4. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

5. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

6. Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı

7. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

8. Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı"

MADDE 89- 3154 sayılı Kanunun 7 nci, 11/A ve 11/B maddeleri, 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 23 üncü maddeleri ile 14/6/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 90- 3154 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler ile (I) sayılı liste eklenmiştir.

"Düzenleyici işlemler

GEÇİCİ MADDE 10- Bakanlığın yeniden yapılandırılmasının gerektirdiği düzenlemeler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Hak ve yetkiler ile personelin devri

GEÇİCİ MADDE 11-Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü bu maddenin yayımı tarihinde kapatılmıştır. 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükümlerine göre DSİ'ye devredilenler hariç olmak üzere; kapatılangenel müdürlüklere ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile bu genel müdürlüklere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel, bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan kapatılangenel müdürlüklere tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır. Kapatılan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilir, bunlar Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.

6200 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kapatılan genel müdürlükler tarafından yapılmış olan sözleşmelere Bakanlık halef olur. Bu genel müdürlüklerin leh ve aleyhine açılmış davalar ve icra takiplerinde Bakanlık kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine avukatları tarafından kapatılan genel müdürlükleri temsilen takip edilmekte olan dava ve icra takiplerine ilişkin dosyalar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek esaslara göre bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakanlığa devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem Bakanlık adına yapılmış sayılır.

Bu maddenin yayımı tarihinde;

a) Bakanlık merkez teşkilatında, Teftiş Kurulu Başkanı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Şube Müdürü, 

b) Kapatılan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Enerji Kaynakları Etüd Dairesi Başkanı, Hidrolik Etüdler Dairesi Başkanı, Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanı, Proje Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, İdari İşler Dairesi Başkanı, Makina ve İkmal Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü,

c) Kapatılan Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Arama ve Üretim Dairesi Başkanı, Rafineri ve Petro-Kimya Dairesi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, Personel ve Eğitim Şubesi Müdürü, Müdür,

kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Personel ve Eğitim Şubesi Müdürü, Şube Müdürü ve Müdür kadrosunda bulunanlar ekli (I) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise aynı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. (I) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ve Araştırmacı kadroları herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bakanlık Müşaviri ve Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara bu kadrolara atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmış; 6200 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin kapatılan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinde yer alan kadrolar ilgili bölümlerden çıkarılmış ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve kapatılan genel müdürlüklere ait bölümlerinde yer alan Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı şeklinde değiştirilmiş ve bu kadrolarda bulunanlar Denetim Hizmetleri Başkanlığında ilgisine göre Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler Denetim Hizmetleri Başkanlığında Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı olarak geçmiş sayılır.

Mevzuatta kapatılan genel müdürlüklere yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanması sırasında teşkilat, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.

Bütçe işlemleri

GEÇİCİ MADDE 12-Bakanlığın yeni kurulan hizmet birimlerinin 2011 mali yılı harcamaları, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 6200 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlık ve kapatılan genel müdürlüklerin 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

Kadro değişiklikleri

GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Mevcut işlerin yürütülmesi

GEÇİCİ MADDE 14- Bakanlığın yeniden yapılandırılması tamamlanıncaya kadar, Bakanlığın teşkilatında değişen veya yeni kurulan birimlere verilen görevler ve hizmetler, Bakanlığın ve kapatılan genel müdürlüklerin mevcut birimleri ve personeli eliyle yürütülmeye devam olunur."

MADDE 91-10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına "Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 92- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü," ve "Petrol İşleri Genel Müdürlüğü," ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 93- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine "Millî Eğitim Uzman Yardımcıları ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcıları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları," ibaresi ve aynı bende "Millî Eğitim Uzmanlığına ve Millî Eğitim Denetçiliğine," ibaresinden sonra gelmek üzere "Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığına ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçiliğine," ibaresi eklenmiştir.

b) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (g) bendine "Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları" ibaresi, (i) bendine "Basın ve Enformasyon Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları," ibaresi eklenmiştir.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendine "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri" ibaresi ve (h) bendine "Basın ve Enformasyon Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları," ibaresi eklenmiştir.

d) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (a) bendine "Millî Eğitim Denetçileri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 94- 13/8/1993 tarihli ve 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 5 inci maddesinin başlığı "Üye seçimi" olarak değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "TÜBİTAK Bilim Kurulu" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üyelerden" ibaresi "üyeler ile Şeref üyelerinden" şeklinde değiştirilmiştir.

c)11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Akademi Başkanı, Aslî üyeler içinden Akademi Genel Kurulunca belirlenecek üç aday arasından Başbakan tarafından üç yıl için atanır."

"Akademi Başkanlığının herhangi bir sebeple boşaldığı tarihten itibaren otuz gün içinde Genel Kurulca adaylar belirlenir. Genel Kurulun süresi içinde toplanamaması veya Genel Kurulca süresi içinde herhangi bir sebeple uygun nitelikte ve yeterli sayıda üye seçimi yapılmaması durumunda, Başbakan Aslî üyeler arasından re'sen atama yapar."

ç) Geçici 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Bakanlar Kurulunca belirlenen Aslî ve Asosye üyeliklerin 1/1/2012 tarihinden sonra boşalması hâlinde, anılan kontenjanlara TÜBİTAK Bilim Kurulunca seçim yapılır.

1/1/2012 tarihinden önce atanan Akademi Başkanının görevi, atandığı sürenin sonuna kadar devam eder."

MADDE 95- 4/11/1981 tarihli ve2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

"GEÇİCİ MADDE 60- Bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması hallerinde, 46 ncı maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanmasını öngören hükümler, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Söz konusu eğitim-öğretim yılına kadar durumu anılan fıkraların kapsamına giren öğrencilerden, ders tekrarı olup olmadığı ve öğrenimin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak tutarda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden alınmış öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin artırımlı kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir."

MADDE 96- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Diplomasi Akademisi Başkanı, Büyükelçi" kadrosunun unvanı "Diplomasi Akademisi Başkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait bölümünde yer alan Uzman ve Uzman Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Savunma Sanayii Uzmanı ve Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı şeklinde değiştirilmiş ve 17/8/2011 tarihi itibarıyla anılan kadrolarda bulunanlar dâhil, bu maddenin yayımı tarihinde bu kadrolarda bulunanlar ilgisine göre Savunma Sanayii Uzmanı ve Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır.

MADDE 97- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri 1/1/2012 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 98- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                              A. BABACAN                         B. ATALAY                              B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                  F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                                 N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                             E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU                      M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı                          Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                  S. KILIÇ                            M. M. EKER                               H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                               C. YILMAZ                            E. GÜNAY                               M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı                     Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                                İ. YILMAZ                           V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                   Milli Savunma Bakanı           Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                       B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                                    Ulaştırma Bakanı

"(I) SAYILI LİSTE

 1. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Başkanlık Müşaviri

1

3

3

 

TOPLAM

 

3

3"

"(I) SAYILI LİSTE

 1. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

İstatistik Müşaviri

1

3

3

 

TOPLAM

 

3

3"

"(I) SAYILI CETVEL

 1. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Müşavir

1

3

3

GİH

Araştırmacı

1

10

10

 

TOPLAM

 

13

13"

"(II) SAYILI CETVEL

 1. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Bakanlık Müşaviri

1

8

8

 

TOPLAM

 

8

8"

"(I) SAYILI LİSTE

 1. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Müsteşarlık Müşaviri

1

18

18

 

TOPLAM

 

18

18"

"(I) SAYILI LİSTE

 1. : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI         :MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Bakanlık Müşaviri

1

35

35

GİH

Araştırmacı

1

63

63

 

TOPLAM

 

98

98"

(1) SAYILI LİSTE

 1. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

1

1

1

 

TOPLAM

 

2

2

 1. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI         : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

İlçe Müdürü

1

200

200

AH

Avukat

1

15

15

AH

Avukat

5

25

25

AH

Avukat

7

25

25

AH

Avukat

9

25

25

 

TOPLAM

 

290

290

 1. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Telif Hakları Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Sinema Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

2

2

GİH

Daire Başkanı

1

4

4

 

TOPLAM

 

8

8

 1. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro
Adedi

Toplam

GİH

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü

1

1

1

 

TOPLAM

 

2

2

 1. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Başkan Yardımcısı

1

1

1

GİH

Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Devlet Personel Uzmanı

6

50

50

GİH

Devlet Personel Uzman Yardımcısı

9

50

50

 

TOPLAM

 

106

106

 1. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Başkan Yardımcısı

1

1

1

GİH

Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı

1

1

1

GİH

Ekonomik Göstergeler ve Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı

1

1

1

GİH

İş İstatistikleri Daire Başkanlığı

1

1

1

GİH

Sektörel İstatistikler Daire Başkanlığı

1

1

1

GİH

Nüfus ve Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı

1

1

1

GİH

Sosyal Sektörler ve Araştırmalar Daire Başkanlığı

1

1

1

GİH

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı

4

30

30

GİH

Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı

7

170

170

 

TOPLAM

 

207

207

 1. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TEŞKİLATI         : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

TH

Mühendis

7

52

52

TH

İstatistikçi

7

90

90

TH

Ekonomist

7

80

80

TH

Sosyolog

7

26

26

TH

Matematikçi

7

52

52

 

TOPLAM

 

300

300

 1. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

İçmesuyu Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Atıksu Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Şube Müdürü

1

50

50

GİH

Memur

5

10

10

GİH

Memur

6

10

10

GİH

Memur

7

10

10

GİH

Memur

9

20

20

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

5

5

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

5

5

GİH

Bilgisayar İşletmeni

9

5

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

5

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

5

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

5

5

TH

Mühendis

1

10

10

TH

Mühendis

2

10

10

TH

Mühendis

3

10

10

TH

Mühendis

4

10

10

TH

Mühendis

5

10

10

TH

Mühendis

6

10

10

TH

Mühendis

7

10

10

TH

Mühendis

8

30

30

 

TOPLAM

 

235

235

 1. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI         : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Bölge Müdür Yardımcısı

1

26

26

GİH

Şube Müdürü

1

100

100

GİH

Memur

5

10

10

GİH

Memur

6

10

10

GİH

Memur

7

10

10

GİH

Memur

9

20

20

TH

Başmühendis

1

30

30

TH

Mühendis

1

10

10

TH

Mühendis

2

10

10

TH

Mühendis

3

10

10

TH

Mühendis

4

10

10

TH

Mühendis

5

10

10

TH

Mühendis

6

10

10

TH

Mühendis

7

10

10

TH

Mühendis

8

30

30

 

TOPLAM

 

306

306

 1. :ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Petrol İşleri Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

10

10

GİH

Denetim Hizmetleri Başkanı

1

1

1

GİH

Daire Başkanı

1

20

20

GİH

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı

5

100

100

GİH

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı

6

80

80

GİH

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı

9

150

150

GİH

Mütercim

7

10

10

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

10

10

AH

Avukat

6

20

20

 

TOPLAM

 

405

405

(2) SAYILI LİSTE

 1. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü

1

1

1

 

TOPLAM

 

1

1

 1. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro
Adedi

Toplam

GİH

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Banka ve Kambiyo Genel Müdürü

1

1

1

 

TOPLAM

 

2

2

 1. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Koordinasyon Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Personel Şubesi Müdürü

1

1

1

 

TOPLAM

 

4

4

 1. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanı

1

1

1

GİH

Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanı

1

1

1

GİH

Sosyal İstatistikler Daire Başkanı

1

1

1

 

TOPLAM

 

3

3

 1. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI         : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Etüd ve Plan Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

1

1

1

 

TOPLAM

 

3

3

 1. : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI         :MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Teftiş Kurulu Başkanı

1

1

1

GİH

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Şube Müdürü

1

41

41

GİH

Şube Müdürü

2

1

1

GİH

Şube Müdürü

3

1

1

GİH

Savunma Sekreteri

1

1

1

 

TOPLAM

 

47

47